آیت الکرسی صوتی at Google Play market analyse

App power index: 100 (based on ranks around App Stores today)

Developer: Foji Games
Price: 0 free
Current version: 1.0, last update: 6 years ago
First release : 16 Jan 2022
App size: 4 Mb
4.4 ( 4304 ratings )
follow app ASO analyse

Estimation application downloads and cost

> 2.2k
Monthly downloads
~ $ 900
Estimation App Cost


آیت الکرسیویژگی‌های این برنامه:مشاهده متن عربی و ترجمه فارسی آیه به شکل همزمانهمزمانی متن و صوت
امکان تطبیق زمان صدا با متن پیش روامکان کنترل کامل پخش صداامکان پخش در پس‌زمینهامکان تورق دلخواهبدون نیاز به فونت فارسی یا عربی
Read more