DBD e-Service at Google Play market analyse

App power index: 100 (based on ranks around App Stores today)

Developer:
Price: 0 free
Current version: 2.1, last update: 6 years ago
First release : 01 Feb 2022
App size: 4 Mb
4.4 ( 4304 ratings )
follow app ASO analyse

Estimation application downloads and cost

> 2.2k
Monthly downloads
~ $ 900
Estimation App Cost


DBD e-Service เป็นโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน ข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้อย่างง่ายดายคุณสมบัติ- สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน เช่น เลขทะเบียน ชื่อ วันที่จดทะเบียน สถานะ คณะกรรมการของนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน ที่ตั้ง หมวดหมู่ธุรกิจ วัตถุประสงค์ ปีที่ส่งงบการเงิน ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงิน งบแสดงสถานะการเงิน งบกำไรขาดทุน อัตราส่วนทางการเงิน โดยสามารถค้นจากเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคล - สามารถตรวจสอบข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์- สามารถดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์- สามารถดูข้อมูลสถานที่ให้บริการ- โปรแกรมรองรับการแสดงผลภาษาไทย- บริการฟรี
Read more